Preuzmite dokumet u PDF-u

Ovim kodeksom utvrđuje se skup vrednosti, principa i odgovornosti i postavljaju etička pravila ponašanja kojih se u svom radu i ostvarivanju postavljenih ciljeva delovanja Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) pridržavaju članovi udruženja.

ETIČKI KODEKS UDRUŽENJA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM REPUBLIKE SRBIJE (UIPS)

Etički i vrednosni standardi kodeksa

Članovi UIPS-a, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, veruju da svojim radom doprinose društvenoj promeni koja donosi dobrobit društvu u celini razvijanjem, podsticanjem i promovisanjem inkluzivnog okruženja.

Članovi UIPS-a izgrađuju i podržavaju zajednički sistem vrednosti koji dosledno poštuju u svom interesu i u interesu udruženja.

Rad UIPS-a i njegovih članova počiva na:

• Poštovanju dostojanstva ljudi i poštovanju ljudskih prava.

• Poštovanju prava osoba sa invaliditetom da se obrazuju, zapošljavaju, održe zaposlenje i napreduju u profesionalnoj karijeri u skladu sa principom jednakih mogućnosti.

• Poštovanju zabrane diskriminacije po osnovu pola, rodnog identiteta, zdravstvenog stanja, invalidnosti, starosnog doba, imovinskog stanja, bračnog i porodičnog stanja, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, društvenog i etničkog porekla, veze sa manjinskim narodom, veze sa nacionalnom zajednicom, jezika, vere, uverenja, političkog i drugog mišljenja, rase, boje kože, pripadnosti grupi ili političkoj i drugoj organizaciji.

• Poštovanju zakonske, ekonomske i moralne odgovornosti u poslovanju.

Etička poslovna pravila

Članovi UIPS-a se obavezuju da delatnost profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom obavljaju sa punim poštenjem, humano, tolerantno, odgovorno, pravično, kvalitetno i transparentno u sigurnom, zdravom i za rad bezbednom radnom okruženju.

Članovi UIPS-a su saglasni da svoje privredne delatnosti obavljaju:

• profesionalno, odgovorno i savesno;

• afirmacijom morala u poslovnim odnosima;

• čuvanjem dostojanstva i ugleda delatnosti;

• poštovanjem prava intelektualne svojine;

• čuvanjem i unapređivanjem životne sredine

Za članove UIPS-a je neprihvatljivo delovanje u cilju stvaranja povlašćene pozicije pravnog ili fizičkog lica ili grupe lice na štetu profesionalnih kriterijuma.

Za članove UIPS-a su neprihvatljiva sledeća ponašanja: diskriminacija, korupcija, sukob interesa, nelojalnost i neodgovornost.

Odnos članova i UIPS-a prema javnom interesu

Odgovorno i transparentno članovi UIPS-a:

• zastupaju svojim autoritetom pozitivne vrednosti inkluzivnog društva;

• aktivno brinu o javnom dobru i javnom interesu;

• ne kompromituju i ne ugrožavaju svojim delovanjem javni i zajednički interes;

• ne prihvataju, ne obavljaju i ne podstiču poslove suprotne svojoj delatnosti:

• posvećeni su održivom razvoju.

Odnos članova i UIPS-a prema lokalnoj zajednici

Sa punim integritetom, članovi UIPS-a lokalnoj zajednici u kojoj imaju sedište:

• doprinose  privrednom rastu;

• doprinose  porastu zaposlenosti;

• doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom stvaranjem uslova za njihovo obrazovanje i zapošljavanje kroz izvođenje obuka, stručne prakse, praktične nastave, zapošljavanje, održanje zaposlenja i profesionalno napredovanje;

• doprinose poboljšanju kvaliteta rada i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom pružanjem usluga profesionalne asistencije i integracije na radnom mestu;

• doprinose unapređenju kvaliteta života pripadnika drugih društveno osetljivih grupa građanki i građana;

• doprinose povećanju životnog standarda građanki i građana u lokalnoj zajednici.

Odnos članova i UIPS-a prema zaposlenima

Svi članovi UIPS-a sa punom odgovornošću:

• obezbeđuju zdrav i bezbedan radni prostor za svoje zaposlene;

• omogućavaju podsticajne uslove za rad zaposlenih u skladu sa njihovim mogućnostima;

• pružaju savremenu stručnu podršku poštujući načela struke;

• ulažu napore da podstaknu stručno usavršavanje svojih zaposlenih;

• ispunjavaju preuzete obaveze i ne prihvataju preuzimanje obaveza za koje nisu sigurni da mogu da ih ispune;

• poštuju prava zaposlenih i njihovo lično dostojanstvo;

• proaktivno vode računa o zdravlju zaposlenih i njihovoj socijalnoj sigurnosti;

• razvijaju otvorenu i jasnu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju sa svim zaposlenima;

• jačaju timski rad uz ličnu odgovornost, savesno i pošteno ispunjavanje radnih zadataka;

• brinu o zaštiti informacija o zaposlenima.

Međusobni odnos članova i odgovornost prema UIPS-u

Članovi UIPS-a prihvataju i primenjuju:

• profesionalno dostojanstvo u delovanju;

• poštovanje odnosa regulisanih internim aktima;

• negovanje zajedničkih vrednosti: međusobno uvažavanje, razumevanje, argumentovani dijalog i kulturu komunikacije;

• moralnu obavezu starijih kolega da mlađim kolegama pruže savetodavnu podršku i pomoć uz poštovanje ličnog i profesionalnog integriteta;

• moralnu obavezu mlađih kolega da starijim kolegama iskazuju poštovanje ličnog i profesionalnog integriteta;

• kritičko delovanje i uticaj na promene koje vode unapređenju kvaliteta rada UIPS-a i članova;

• prevenciju i izbegavanje sukoba između interesa članova;

• izbegavanje sukoba ličnih i interesa preduzeća – članova:

• poslovne aktivnosti koje se odvijaju na način da se ne nanosi šteta drugim preduzećima i UIPS-u;

• aktivno delovanje u cilju povećanja vrednosti imovine UIPS-a;

• uzdržavanje od aktivnosti koje nanose moralnu štetu;

• uzdržavanje od aktivnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa;

• čuvanje poslovne tajne;

• poštovanje intelektualne svojine;

• rešavanje sporova putem pregovora ili posredovanja uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;

• traganje za najboljim rešenjima u interesu grupacije.

Za članove UIPS-a nisu dozvoljeni protekcionizam, mito, korupcija i drugi oblici nečasnog ponašanja, upotreba imena i znaka UIPS-a u cilju stvaranja neopravdanog utiska autoriteta udruženja i nesavestan odnos prema dogovorenim i prihvaćenim obavezama.

Odnos članova i UIPS-a prema kupcima i dobavljačima

Članovi UIPS-a prihvataju da:

• odnose sa kupcima i dobavljačima baziraju na uzajamnom poverenju i poštovanju, transparentnosti, ravnopravnosti, lojalnosti, nepristrasnosti, ekonomičnosti i korektnosti, uz ravnotežu ekonomske koristi i kvaliteta;

• preuzimaju i izvršavaju ugovorene i preuzete obaveze;

• ne koriste lažne informacije, ne podstiču i ne šire glasine;

• ne prikazuju netačno činjenice, ne prikrivaju i ne zadržavaju podatke i informacije u cilju stvaranja koristi za sebe, a na štetu drugog.

Implementacija Etičkog kodeksa

Etički kodeks obavezuje potpisnike da postupaju u skladu sa njegovim odredbama.

Predstavnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – člana UIPS-a potpisivanjem Etičkog kodeksa preuzima obavezu u svoje ime i u ime preduzeća koje predstavlja za njegovo poštovanje i upoznavanje sa njegovom sadržinom zaposlenih u preduzeću.

Moralna dužnost svakog je da ukaže na neetičko ponašanje i povredu odredaba ovog kodeksa, kao i da postavlja pitanja i izražava zabrinutost zbog kršenja ili mogućeg kršenja kodeksa. Ponašanje koje nije u skladu sa odredbama ovog kodeksa mora biti predmet razmatranja, analize, ispravljanja, primene korektivnih mera ili sankcija koje su predviđene kodeksom, proporcionalno ozbiljnosti načinjene povrede.

Zaposleni u preduzećima – članovima imaju pravo da redovno dostavljaju predloge i komentare usmerene na unapređenje odredaba Kodeksa i pravo i obavezu da prijave neetičko postupanje. Neobaveštavanje o povredi Kodeksa učinjeno namerno ili iz krajnje nepažnje smatraće se povredom Kodeksa.

Nadzor nad primenom Etičkog kodeksa

O poštovanju Etičkog kodeksa i njegovoj primeni stara se Etičko povereništvo UIPS-a.

Etičko povereništvo UIPS-a je nezavisno telo koje čine predsednici organa upravljanja i rukovođenja UIPS-a: predsednik skupštine, predsednik Upravnog odbora, predsednik Nadzornog odbora i direktor UIPS-a.

Mandat Etičkog povereništva traje četiri godine. Rad Etičkog povereništva je uređen Poslovnikom o radu.

Etičko povereništvo UIPS-a:

• nadzire informisanje o Etičkom kodeksu,

• pruža pomoć i podršku u primeni Kodeksa,

• postupa po Kodeksu,

• razmatra prijave,

• sprovodi etički ispitni postupak,

• procenjuje rizik neetičkog postupanja i

• izriče mere za povredu odredbi Kodeksa.

Etičko povereništvo UIPS-a je dužno da po dobijenoj prijavi ili po sopstvenom saznanju pokrene etički ispitni postupak u kome razmatra osnovanost prijave koja obavezno sadrži vreme, mesto i način povrede Kodeksa, kao i činjenice kojima se potkrepljuju navodi izneti u prijavi.

Etičko povereništvo UIPS-a je odgovorno za utvrđivanje postojanja povrede odredaba Kodeksa i dužno je da blagovremeno, odnosno u najkraćem roku rešava o prijavi.

Mere koje Etičko povereništvo UIPS-a može da izrekne za povredu načela, standarda i pravila su:

• javna opomena,

• javna osuda sa objavljivanjem na sednicama organa upravljanja UIPS-a i

• javna osuda sa objavljivanjem na veb sajtu UIPS-a.

O izrečenim merama u UIPS-u se vodi posebna evidencija koja sadrži poslovno ime člana protiv koga je izrečena mera, vrsta povrede Etičkog kodeksa, izrečena mera, odnosno ishod postupka i datum donošenja odluke.

Zaštita identiteta lica koje podnosi prijavu je zagarantovana. Otkrivanje identiteta lica koje podnosi prijavu je moguće kada lice samo dozvoli otkrivanje identiteta.

Protiv podnosioca prijave zabranjeno je preduzimanje represivnih mera.

Lice koje je zbog ukazivanja na postojanje povrede odredaba Kodeksa ili osnovanu sumnju u vezi sa tim bilo izloženo represivnim merama ima pravo na žalbu.

Etičko povereništvo UIPS-a može da razmatra i prijave o povredi etičkog i profesionalnog postupanja i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja nisu članovi UIPS-a i potpisnici Kodeksa, da utvrđuje uzroke i posledice takvog postupanja i da o svojim zaključcima obavesti nadležne organe državne uprave, u cilju zaštite profesionalnih interesa grupacije.


U Beogradu, 17. decembra 2019. godine

Predsednik skupštine UIPS-a
Branislav Bugarski

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service