Na današnji dan, 15. juna 1966. godine tri udruženja (Republički savez gluvih, Republički savez invalida rada i Srpsko lekarsko društvo) i jedanaest organizacija za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica doneli su odluku o osnivanju Zajednice ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica koja će biti mesto zajedništva, rada i stvaranja uslova za punu integraciju osoba sa invaliditetom kako u radnu sredinu, tako i u sve sfere društvenog života.

58 godina posle tadašnja zajednica, a danas udruženje i dalje traje i radi na jačanju položaja i kapaciteta svojih osnivača i članova - preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao resurs podrške osobama sa invaliditetom za radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, održavanje i unapredjivanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti, razvoja motivacije, pružanja tehničke pomoći, stručne podrške, praćenje i procenu rezultata profesionalne rehabilitacije i individualni savetodavni rad, a sve u cilju zapošljavanja i održanja zaposlenja kao ključnog oblika njihove pune socijalne integracije.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service