Vesti

Uz podršku UIPS-a, za saradnike iz organizacije Caritas Šabac organizovana je studijska poseta preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja se smatraju primerima dobre prakse u istovremenom kvalitativnom razvoju ekonomske i socijalne funkcije ovih preduzeća, sa sedištem u Subotici.

Tokom 17. i 18. juna 2020. godine članovi studijske grupe posetili su, obišli proizvodne pogone i razgovarali sa direktorima i članovima stručnih timova preduzeća "DES" doo, "Zaštitna radionica Željezničar" doo i "Čikoš štampa" doo o strateškim planovima razvoja preduzeća i ostvarenim rezultatima, pozicioniranju na tržištu, profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, ulogom članova stručnih timova u pripremi osobe sa invaliditetom za posao, njenom podsticanju i praćenju, uz stručne savete o vođenju izveštaja o napretku, individualnih dosijea i slično.

Sa druge strane, zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su se upoznali sa aktivnostima koje Caritas Šabac sprovodi već 20 godina u oblasti socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, promocije mentalnog zdravlja, uz pružanje pomoći u kući starima, bolesnima, osobama sa invaliditetom i svima kojima je pomoć potrebna, uz još jednu potvrdu o značaju stvaranja i unapređenja novih kontakata koji osnažuju i jačaju saradnike i sagovornike u profesionalnom i ličnom razvoju.

Na osnovu Odluke načelnika Gradske uprave grada Šapca od 28. maja 2020. godine Šabac je podržao rad i aktivnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac finansiranjem refundacije troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih osoba sa invaliditetom za period jun - decembar 2020. godine.

Odluka je doneta u postupku sprovođenja mera iz lokalnog Akcionog plana zapošljavanja grada Šapca za 2020. godinu, odnosno Programa podsticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i konkursa koji je raspisan i sproveden u periodu mart - maj 2020. godine i pretstavlja redak primer dobre prakse podrške lokalne samouprave koja je ključna za nesmetan rad i kontinuirani razvoj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U prostorijama UIPS-a 3. juna 2020. godine održan je okrugli sto pod nazivom "Stručni rad sa osobama sa invaliditetom u vreme pandemije COVID-19" na kome su članovi stručnih timova iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom razgovarali o načinu informisanja i edukaciji zaposlenih osoba sa invaliditetom u našim preduzećima kako da zaštite sebe i druge, o uticaju dana u izolaciji na radni potencijal i učinak osoba sa invaliditetom (teret izolacije i nus pojave) i kako su i na koji način mere za suzbijanje epidemije uticale na osobe sa invaliditetom.

Zaključeno je da se rezultat efikasnog stručnog rada sa osobama sa invaliditetom pokazao u tome što nije bilo obolelih ni u preduzećima ni u porodicama zaposlenih, da nisu evidentirani simptomi depresivnog ili anksioznog poremećaja kod zaposlenih, kao i da se iz prakse nameće da su mehanizmi za prevladavanje stresa kod zaposlenih očigledno razvijeni.

Okruglim stolom je moderirala Jasmina Stanić, samostalna savetnica za socijalno preduzetništvo i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ČIKOŠ ŠTAMPA doo iz Subotice je i tokom vanrednog stanja, uz sve mere zaštite i uspešnog očuvanja zdravlja svojih zaposlenih, radilo na razvoju svojih usluga, uvođenjem u rad najmodernijih mašina za automatsko kompletiranje, povezivanje, savijanje i rezanje proizvoda i savijanje kutija sa mogućnošću njihovog lepljenja.

Tehnološkim unapređenjem proizvodnog procesa i podizanjem kvaliteta proizvoda i usluga preduzeće je u vremenu, koje je za većinu bilo teško i izazovno, ostvarilo nove pretpostavke za brz i efikasan odgovor na zahteve kupaca za uslugom najvišeg standarda u izradi ambalaže za farmaciju, fitofarmaciju, prehrambenu i kozmetičku industriju.

ČIKOŠ ŠTAMPA doo kao najstarije privatno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, još jednom je dokazalo svoju ulogu lidera na tržištu grafičke delatnost, pokazujući i u vremenu krize podjednaku odgovornost kako prema očuvanju zdravlja i radnih mesta zaposlenih, tako i prema dodatnom unapređenju svoje delatnosti.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=ZkssQx3M-bw&feature=youtu.be   i na www.cikos.rs 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 31. marta 2020. godine potpisalo ugovor sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom MANEVAR iz Novog Sada o donaciji 4000 zaštitnih maski za potrebe ministarstva.

Podsećamo da je preduzeće MANEVAR, na samom početku vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa, prekinulo svoju redovnu proizvodnju kako bi se punim kapacitetom posvetilo šivenju zaštitnih maski, sa ciljem da 20000 maski ustupi državnim organima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i organizcijama civilnog društva, još jednom pokazujući svoju solidarnost i društvenu odgovornost na delu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarstvu-za-rad-preduzece-manevar-iz-novog-sada-doniralo-4000-zastitnih-maski

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom MANEVAR iz Novog Sada prekinulo je svoju redovnu proizvodnju i punim kapacitetima šije zaštitne maske koje donira svima kojima su potrebne.

Naše vredne koleginice i kolege posvećeno i vredno svakoga dana povećavaju broj sašivenih maski, koje su već poklonjene zaposlenima u Telekomu Srbija, EPS-u, Gradu Novom Sadu, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, UIPS-u i drugima kojima su potrebne i čiji zaposleni obavljaju svoju radnu obavezu tokom trajanja vanrednog stanja koje je nastalo usled bolesti COVID-19 izazvanog virisuom SARS-CoV-2.

 

Naše koleginice i kolege u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom LIRA u Kikindi od ponedeljka 16. marta 2020. godine posvećeno i neumorno šiju zaštitne maske za osoblje kikindske bolnice, još jednom pokazujući solidarnost, podršku i  spremnost za pomoć svojoj lokalnoj zajednici.

Kako navode, naše koleginice i kolege koje svakoga dana povećavaju isporuku neophodne zaštite medicinskom osoblju, radićena tome i dalje, sve dok za njihovom podrškom postoji potreba.

Više na: http://gradski.online/radnice-lire-neumorno-siju-maske-za-kikindsku-bolnicu-to-rade-i-jos-neke-vredne-zene/

 

U periodu od 10. do 12. marta 2020. godine u Beogradu je održan trodnevni program obuke za direktore preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja njihovih znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na obuci se govorilo o zakonskom okviru iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji i EU, značaju specifičnih znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu u poslovima koje obavljaju sa osobama sa invaliditetom, kao i dokumentima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje donosi poslodavac preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Obuku su vodili Dr Marija Aranđelović i Nikola Karanović u okviru projekta "Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja u Srbiji" koji finansiraju Evropska Unija i Republika Srbija, a koji je deo Nacionalnog programa IPA 2013 u sektoru društvenog razvoja i pruža pomoć Ministarstvu za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da razviju moderan sistem i proces organizacija obuka u NSZ, povećaju mogućnost nezaposlenih na evideniji NSZ i osnaže kapacitete institucija i preduzeća za kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja.

U prostorijama UIPS-a 12. februara 2020. godine održan je sastanak rukovodilaca pet preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa članovima konzorcijuma PLANET, koji realizuje EU projekat "Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta politici zapošljavanja". Projekat finansiraju Evropska Unija i Vlada Republike Srbije.

Kako je jedan od ciljeva realizacije ovog projekta unapređenje znanja i veština rukovodilaca u ovim preduzećima o pitanjima zdravlja i bezbednosti u skladu sa odredbama nacionalnog zakonskog okvira, na održanom sastanku rukovodioci naših preduzeća su imali priliku da iznesu svoje poznavanje navedene oblasti, iskustvo u radu i predlože teme i sadržaj trodnevne obuke, čije se održavanje očekuje u martu 2020. godine, uz prethodno dobijene  rezultate sprovedenih istraživanja i odobrenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Na inicijativu Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 4. februara 2020. godine održan je zajednički sastanak kome su prisustvovali V.D. pomoćnika ministra Biljana Barošević, viši savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Vera Pašut i predstavnici udruženja: predsednik skupštine Branislav Bugarski, predsednik Upravnog odbora Aleksandar Bursić i direktor Dragan Drašković.

Sastanak je bio prilika da se saradnicima u resornom ministarstvu predstave novoimenovani rukovodioci UIPS-a, koji su u ime članova izneli potrebu kontinuirane saradnje u zajedničkom angažovanju na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Izneta inicijativa je usvojena uz postignuti dogovor redovnog održavanja zajedničkih tematskih skupova, na kojima će se iznositi predlozi usmereni ka poboljšanju uslova poslovanja članova UIPS-a.

Istovremeno su predstavnice ministarstva najavile za naredni period objavljivanje Javnog poziva za unapređenje položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini, kao i obavezu praćenja učinka uloženih budžetskih sredstava u ova preduzeća i kontrolu njihovog rada, u skladu sa zakonskom regulativom.

Na sednici skupštine UIPS-a, održane 17. decembra 2019. godine jednoglasno je usvojen Etički kodeks, kojim su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osnivači i članovi UIPS-a, postavili etičke i vrednosne stavove i saglasili se o vrednostima, principima i odgovornostima koja će poštovati u svom radu i delovanju, prihvatajući istovremeno i svoju moralnu dužnost da ukažu na svako neetičko ponašanje i povredu odredaba kodeksa.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su preuzeli obavezu u svoje ime i u ime preduzeća koje predstavljaju za njegovo poštovanje i upoznavanje sa njegovom sadržinom svih zaposlenih u preduzeću.

UIPS i članovi UIPS-a veruju da svojim radom doprinose društvenoj promeni koja donosi dobrobit društvu u celini razvijanje, podsticanjem i promovisanjem inkluzivnog društva. Svojim složenim delovanjem (privrednim, ekonomskim, socijalnim) usvajajući Etički kodeks saglasni su da njihov rad počiva na usvojenim principima koji su usmereni na pravila rada, javni interes, odnos prema lokalnoj zajednici u kojoj imaju sedište, prema zaposlenima, UIPS-u i prema svojim kupcima i dobavljačima.

O poštovanju i primeni Etičkog kodeksa UIPS-a staraće se Etičko povereništvo UIPS-a kome su poverena ovlašćenja izricanja mera za povredu načela, standarda i pravila ovog kodeksa.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service