Vesti

Na skupu održanom u UIPS-u, 2. novembra 2022. godine, uz učešće stručnih radnica, Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila nalaze realizovanog istraživanja o stavovim i mišljenjima članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o njihovoj poziciji, ulozi i potrebi daljeg profesionalnog razvoja.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 53 stručna radnika zaposlena/radno angažovana na poslovima nastavnika praktične nastave, savetnika za radnu integraciju i profesionalnog asistenta u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom donelo je odgovore na niz pitanja koja su se odnosila na izvore profesionalnog stresa na radu i stavove učesnika o uvođenju supervizije kao opšteprihvaćene metode usvajanja profesionalnih znanja i poboljšavanja profesionalnih kompetencija za razvoj stručnjaka.

Održani skup bio je prilika i da prisutne stručne radnice iznesu svoje ocene o nalazima istraživanja, kao i predloge za unapređenje zakonskog okvira stručnog rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Posebna pažnja bila je posvećena razmatranju, planiranju i promovisanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

U Centru za promociju nauke u Beogradu, 13. oktobra 2022. godine održana je sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije. 

Realizujući zaklučak sa prethodne sednice Saveta za društveno odgovorno poslovanje, održane 12. jula 2022. godine, rezultate istraživanja koje su sproveli PKS i UIPS o efikasnosti primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u segmantu izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom kupovinom roba i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavila je Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

U cilju popularisanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kao načina izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom usvojen je predlog, koji je iznela Marija Ignjatović direktorka preduzeća "Novitas Consult" doo Šabac, da UIPS u saradnji sa PKS u narednom periodu organizuje obuku iz ove oblasti za CSR profesionalce

Na sednici su Jelena Bratić iz Srpskog filantropskog foruma i Željko Mitkovski iz Fondacije Ana i Vlade Divac predstavili rezultate kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost koja je realizovana u okviru obeležavanja Nacionalnog dana davanja, Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom je prezentovala novi projekat za ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji ova organizacija realizuje, nalaze istraživanja Izveštaja o održivom poslovanju za 50 najvećih kompanija u Srbiji (sa posebnim osvrtom na ESG) izložili su Nina Cvetanović i Igor Novaković iz Centra za savremene politike, dok je primer dobre prakse društveno odgovornog poslovanja dobitnika Nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert 2020 prikazao Slaven Živković iz preduzeća Two N Kids Furniture&Dekor.

 

 

U organizaciji IDC - Inicijative za razvoj i saradnju iz Beograda na Divčibarama je 26. i 27. septembra 2022. godine održan Okrugli sto "Potencijali i mogućnosti rada i umrežavanja socijalnih preduzećga u Srbiji".

Na događaju su predstavljeni akteri u razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji (istorijat i perspektive), definisani su ključni izazovi, prilike i mere podrške, mogućnosti i izazovi Zakona o socijalnom preduzetništvu, primeri dobre prakse socijalnog preduzetništva u Evropi, kao i pitanje potrebe organizacije koalicija/mreža socijalnih preduzeća.

Na poziv organizatora Okruglom stolu  je u ime UIPS-a prisustvovala Mirjana Pantelić, koja je predstavila istorijat, organizaciju, nadležnost i način funkcionisanja udruženja, kao i prednosti u ostvarivanju ciljeva zajedničkih aktivnosti koje se organizuju u okviru umrežavanja istorodnih ili sličnih subjekata.

U prostorijama Trening centra Centra za stručno usavršavanje Šabac 16. septembra 2022. godine održana je redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a. Domaćin sednice bilo je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac, koje je istog dana obeležilo devet godina uspešnog rada.

Nakon što su učesnici imali priliku da uz stručno vođenje obiđu Park nauke i Trening centra i  pozdravnih reči Branka Filipovića, direktora Centra za stručno usavršavanje Šabac, vođenje sednice preuzeo je Branislav Bugarski predsednik skupštine UIPS-a. U prvom delu sednice učesnici su čuli i potom jednoglasno usvojili izveštaj o radu UIPS-a i njegovih organa između dve sednice, koji je podnela Mirjana Pantelić sekretar UIPS-a. Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora je obavestio koleginice i kolege o radu predstavnika UIPS-a u republičkom Savetu za osobe sa invaliditetom, dok je Marija Ignjatović, zamenica predsednika skupštine UIPS-a izvestila o realizaciji zajedničkih aktivnosti Privredne komore Srbije i UIPS-a. Dalji tok sednice bio je posvećen aktivnom radu predstavnika članova koji su govorili o teškoćama održivog razvoja ovih preduzeća u još jednoj godini opterećenoj različitim izazovima i u uslovima ograničenih podsticajnih mera države. Predložene su i usvojene mere i aktivnosti koje će u narednom periodu sprovoditi udruženje, uz inoviran sastav Upravnog odbora i Nadzornog odbora udruženja.

Nakon kraće pauze u kojoj su date izjave za medije, drugi deo sednice svojim pozdravnim rečima otvorila je Jelena Milošević, članica Gradskog veća Grada Šapca za socijalnu politiku, koja je upoznala prisutne o ciljevima lokalne politike u oblasti pružanja podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kao predstavnik Grada sednici je prisustvovao i Dragan Vasić načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Potom je Vera Pešut, rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izvestila prisutne o aktivnostima ovog mnistarstva u realizaciji usvojenih zaključaka republičkog Saveta za osobe sa invaliditetom i ukazala na očekivanu izmenu i dopunu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u narednom periodu, uz podsećanje da je mišljenje preduzeća u ovoj oblasti veoma značajno, te da je potrebno njihovo aktivnije učešće u prezentovanju predloga za buduća zakonska rešenja. 

Posebno interesovanje učesnika pobudilo je učešće Aleksandre Kuhar, rukovodioca Odeljenja za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom Javnog fonda za stipendije, razvoj, invalidnost i izdržavanje Republike Slovenije koja je predstavila nadležnost i rad Fonda, ukazavši da model rada Fonda postoji od 2006. godine i da se pokazao kao jako dobar. Iskazala je spremnost za pružanje podrške kolegama iz naše zemlje ukoliko to bude potrebno i istakla značaj odličnog informacionog sistema koji time što povezuje podatke različitih institucija, između ostalog omogućava da Fond u zakonom datim rokovima može da odgovori na svaki pojedinačni zahtev ili potrebu.

Više na: 

https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/32711/odrzana-skupstina-uips-a-u-trening-centru-sabac 

https://sabacuzivo.rs/aktuelnosti/skupstina-ups-a-u-trening-centru-sabac/ 

https://sr-rs.facebook.com/csu.sabac.7 

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/sklad-predstavljal-podrocje-spodbujanja-zaposlovanja-invalidov-v-srbiji 

 

Na poziv Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je na sednici Saveta održanoj 12. jula 2022. godine u prezentaciji pod nazivom "Skriveni potencijali ušteda poslovanja" predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i načine ostvarivanja uštede u poslovanju uz posredno ostvarivanje ciljeva društveno odgovornog poslovanja realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Aktivnost je realizovana u okviru snaženja veze između UIPS-a i PKS sa ciljem upoznavanja srednjih i velikih kompanija sa radom naših preduzeća i u očekivanju snažnijeg angažovanja javnog i privatnog sektora u podsticanju rasta i razvoja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kupovinom njihovih roba i usluga.

Na 55. redovnoj sednici Upravnog odbora UIPS-a jednoglasno je doneta odluka da se u članstvo udruženja primi Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Socijalna Sinergija" d.o.o. Šabac, koje je osnovao Caritas Šabac 2020. godine. 

Članovi Upravnog odbora su izrazili očekivanje da će novi član pružiti svoj puni doprinos na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz radno osposobljavanje, zapošljavanje i održanje zaposlenja, kao i u oblasti jačanja i daljeg razvijanja grupacije naših preduzeća svojim aktivnim učešćem u aktivnostima UIPS-a.

Na poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici UIPS-a su učestvovali na regionalnoj konferenciji "10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju", koja je održana 7. juna 2022. godine u Sarajevu.

Predstavnici Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, institucije obudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba sa invaliditetom i institucija iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Srbije analizirali su zakonske okvire iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, učestvovali u izradi preporuka za nadležne institucije u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i jačanju međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je u okviru druge sesije predstavila zakonska rešenja, praksu i iskustva Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a u kontaktima sa učesnicima Marija Ignjatović, direktorka i Ana Vučinić stručna radnica u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavile su funkcionisanje naših preduzeća i oblike i efekte stručne podrške osobama sa invaliditetom tokom obuke, zaposlenja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

U Privrednoj komori Srbije 27. maja 2022. godine održan je sastanak predstavnika PKS, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja i UIPS-a kako bi se dogovorila buduća saradnja u cilju postizanja vidljivosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tržištu roba i usluga i podsticanja privrednika da realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javni sektor objavljivanjem rezervisanih javnih nabavki, stimulišu njihov rast i razvoj, koji u krajnjoj liniji doprinosi povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Održanim sastankom i preliminarnim dogovorima započeta je realizacija zaključka, koji je na inicijativu UIPS-a usvojen na trećoj sednici republičkog Saveta za osobe sa invaliditetom, da PKS sagleda mogućnosti organizovanja savetovanja na kojima bi se predstavnicima srednjih i velikih privrednih subjekata približili načini realizacije ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javnom sektoru raspisivanje rezervisanih javnih nabavki, koji kao zakonske mogućnosti treba da unaprede rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Pošta Srbije je, 26. maja 2022. godine na svečanosti održanoj u Palati Srbija, proglasila pobednice nacionalnog konkursa "100 uspešnih poslovnih žena" pod sloganom "Najbolje tek dolazi" među kojima je i naša Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca, jedna od 10 odabranih koje su u ime svih simbolično primile ovo priznanje.

Pošta Srbije je ovaj konkurs realizovala kako bi se pridružila inicijativi i planovima Vlade Srbije za podršku ženskom preduzetništvu i unapređenju položaja žena na tržištu rada. Konkurs je bio namenjen ženama preduzetnicama, osnivačicama i zakonskim zastupnicama malih preduzeća sa teritorije čitave zemlje, sa ciljem da pomogne osnaživanje i promociju ženskog preduzetništva kroz afirmaciju biznisa čiji su vlasnici žene, kao i njihovu veću konkurentost i pozicioniranje na nacionalnom tržištu roba i usluga.

Za odabrane preduzetnice Pošta će obezbediti nacionalnu vidljivost njihovog poslovanja kroz besplatan oglasni prostor u više od 1500 pošta širom Srbije u vidu predstavljanja u brošuri, na monitorima u poštama i na korporativnom sajtu i zvaničnim profilima Pošte, na Instagramu, Fejsbuku i Linkedinu.

 

 

 

U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. aprila 2022. godine je održan Okrugli sto „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – jačanje regionalne saradnje razmenom iskustava“ koji je koncipiran kao dijalog i konstruktivna razmena iskustava u ovoj oblasti.

Riad Kremić, v.d.direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa svojim saradnicima Vinkom Jelićem, rukovodiocem Sektora razvoja, koordinacije i nadzora i Ljubo Petričušić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju u otvorenom razgovoru predstavili su rad i rezultate rada Fonda, kao i zakonska rešenja usvojena u oblasti podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na rad društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i rad zaštitnih radionica, sa postojećim podsticajima, što je posebno interesovalo predstavnike iz Republike Srbije.

Riad Kremić, v. d. direktora Fonda je najavio i da će u junu mesecu 2022. godine, povodom značajnog jubileja – 10 godina od osnivanja i i rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - organizovati i realizovati u Sarajevu konferenciju na kojoj će se moći nastaviti započeta diskusija i razmeniti iskustva sa značajno većim brojem učesnika iz regiona u cilju stvaranja preporuka za sve nadležne institucije kako unaprediti status osoba sa invaliditetom.

Zakonsku regulativu Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uočene prednosti i slabosti, kao i planove na unapređenju zakonskog okvira prezentovala je Vera Pešut, rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

O procesu utvrđivanja radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, ulozi Nacionalne službe u realizaciji mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i podsticajima države u ovoj oblasti govorile su Biljana Todorović, službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije i Slavica Belenzade, službenik za metodologiju zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihov položaj na tržištu i socijalnu ulogu u procesu radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i oblike stručne podrške i pomoći tokom procesa profesionlane rehabilitacije opisali su Branislav Bugarski, predsednik skupštine UIPS-a i vlasnik i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Lira“ doo Kikinda koji je i moderirao Okruglim stolom, Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Stil“ doo Zrenjanin koje posluje sa većinskim državnim kapitalom, Marija Ignjatović, zamenica predsednika Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult“ doo Šabac i njena koleginica iz istog preduzeća Ana Vučinić, dipl.psiholog i članica stručnog tima za podršku licima sa invaliditetom.

Događaju su prisustvovale i Jelena Rončević Busher, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Project Pharmacy“ doo Stara Moravica i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a u ime organizatora.

Nakon usvojenih zaključaka i preporuka, Riad Kremić, v.d.direktora Fonda se zahvalio domaćinima na pozivu i organizaciji ovog Okruglog stola i najavio da će u okviru širih napora Fonda na uspostavljanju regionalne saradnje kroz razmenu iskustava raditi na uspostavljanju saradnje i sa drugim zemljama u regionu.

U ime organizatora Branislav Bugarski se zahvali svim učesnicima na konstruktivnom razgovoru i razmeni iskustava i prihvatio poziv za učešće predstavnika UIPS-a na planiranoj konferenciji.

Videti i na: https://fbihvlada.gov.ba/bs/kremic-vaznost-jacanja-regionalne-saradnje-na-polju-profesionalne-rehabilitacije-i-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

 

Upravni odbor UIPS-a je održao svoju 54. redovnu sednicu 18. marta 2022. godine na kojoj je razmatran aktuelni položaj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usvojen zaključak o delovanju udruženja u narednom periodu.

U diskusiji članova najviše pažnje je bilo posvećeno smanjenim budžetskim sredstvima za unapređenje rada naših preduzeća, što je najviše pogodilo sva naša preduzeća i primedbama na Uputstvo o uslovima i načinu sprovođenja postupka za dodelu sredstava za subvencije zarada osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Istaknut je posebno težak položaj preduzeća na tržištu kada je reč o povećanju cena i kašnjenju isporuka repromaterijala, zaključeni ugovori sa fiksnom cenom i neizvesnošću njihove moguće korekcije, otežano održavanje likvidnosti i kašnjenje naplate potraživanja.

Konstatovano je da se o stavovima članova po ključnim pitanjima što hitnije izvesti resorno ministarstvo i dogovore zajedničke aktivnosti u otklanjanju uočenih problema, kao i da se nakon održanih izbora uspostavi komunikacija sa Ministarstvom privrede, kako bi se rešavala otvorena pitanja kada je reč o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su u državnom vlasništvu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service