Vesti

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom MANEVAR iz Novog Sada prekinulo je svoju redovnu proizvodnju i punim kapacitetima šije zaštitne maske koje donira svima kojima su potrebne.

Naše vredne koleginice i kolege posvećeno i vredno svakoga dana povećavaju broj sašivenih maski, koje su već poklonjene zaposlenima u Telekomu Srbija, EPS-u, Gradu Novom Sadu, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, UIPS-u i drugima kojima su potrebne i čiji zaposleni obavljaju svoju radnu obavezu tokom trajanja vanrednog stanja koje je nastalo usled bolesti COVID-19 izazvanog virisuom SARS-CoV-2.

 

Naše koleginice i kolege u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom LIRA u Kikindi od ponedeljka 16. marta 2020. godine posvećeno i neumorno šiju zaštitne maske za osoblje kikindske bolnice, još jednom pokazujući solidarnost, podršku i  spremnost za pomoć svojoj lokalnoj zajednici.

Kako navode, naše koleginice i kolege koje svakoga dana povećavaju isporuku neophodne zaštite medicinskom osoblju, radićena tome i dalje, sve dok za njihovom podrškom postoji potreba.

Više na: http://gradski.online/radnice-lire-neumorno-siju-maske-za-kikindsku-bolnicu-to-rade-i-jos-neke-vredne-zene/

 

U periodu od 10. do 12. marta 2020. godine u Beogradu je održan trodnevni program obuke za direktore preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja njihovih znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na obuci se govorilo o zakonskom okviru iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji i EU, značaju specifičnih znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu u poslovima koje obavljaju sa osobama sa invaliditetom, kao i dokumentima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje donosi poslodavac preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Obuku su vodili Dr Marija Aranđelović i Nikola Karanović u okviru projekta "Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja u Srbiji" koji finansiraju Evropska Unija i Republika Srbija, a koji je deo Nacionalnog programa IPA 2013 u sektoru društvenog razvoja i pruža pomoć Ministarstvu za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da razviju moderan sistem i proces organizacija obuka u NSZ, povećaju mogućnost nezaposlenih na evideniji NSZ i osnaže kapacitete institucija i preduzeća za kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja.

U prostorijama UIPS-a 12. februara 2020. godine održan je sastanak rukovodilaca pet preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa članovima konzorcijuma PLANET, koji realizuje EU projekat "Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta politici zapošljavanja". Projekat finansiraju Evropska Unija i Vlada Republike Srbije.

Kako je jedan od ciljeva realizacije ovog projekta unapređenje znanja i veština rukovodilaca u ovim preduzećima o pitanjima zdravlja i bezbednosti u skladu sa odredbama nacionalnog zakonskog okvira, na održanom sastanku rukovodioci naših preduzeća su imali priliku da iznesu svoje poznavanje navedene oblasti, iskustvo u radu i predlože teme i sadržaj trodnevne obuke, čije se održavanje očekuje u martu 2020. godine, uz prethodno dobijene  rezultate sprovedenih istraživanja i odobrenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Na inicijativu Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 4. februara 2020. godine održan je zajednički sastanak kome su prisustvovali V.D. pomoćnika ministra Biljana Barošević, viši savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Vera Pašut i predstavnici udruženja: predsednik skupštine Branislav Bugarski, predsednik Upravnog odbora Aleksandar Bursić i direktor Dragan Drašković.

Sastanak je bio prilika da se saradnicima u resornom ministarstvu predstave novoimenovani rukovodioci UIPS-a, koji su u ime članova izneli potrebu kontinuirane saradnje u zajedničkom angažovanju na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Izneta inicijativa je usvojena uz postignuti dogovor redovnog održavanja zajedničkih tematskih skupova, na kojima će se iznositi predlozi usmereni ka poboljšanju uslova poslovanja članova UIPS-a.

Istovremeno su predstavnice ministarstva najavile za naredni period objavljivanje Javnog poziva za unapređenje položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini, kao i obavezu praćenja učinka uloženih budžetskih sredstava u ova preduzeća i kontrolu njihovog rada, u skladu sa zakonskom regulativom.

Na sednici skupštine UIPS-a, održane 17. decembra 2019. godine jednoglasno je usvojen Etički kodeks, kojim su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osnivači i članovi UIPS-a, postavili etičke i vrednosne stavove i saglasili se o vrednostima, principima i odgovornostima koja će poštovati u svom radu i delovanju, prihvatajući istovremeno i svoju moralnu dužnost da ukažu na svako neetičko ponašanje i povredu odredaba kodeksa.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su preuzeli obavezu u svoje ime i u ime preduzeća koje predstavljaju za njegovo poštovanje i upoznavanje sa njegovom sadržinom svih zaposlenih u preduzeću.

UIPS i članovi UIPS-a veruju da svojim radom doprinose društvenoj promeni koja donosi dobrobit društvu u celini razvijanje, podsticanjem i promovisanjem inkluzivnog društva. Svojim složenim delovanjem (privrednim, ekonomskim, socijalnim) usvajajući Etički kodeks saglasni su da njihov rad počiva na usvojenim principima koji su usmereni na pravila rada, javni interes, odnos prema lokalnoj zajednici u kojoj imaju sedište, prema zaposlenima, UIPS-u i prema svojim kupcima i dobavljačima.

O poštovanju i primeni Etičkog kodeksa UIPS-a staraće se Etičko povereništvo UIPS-a kome su poverena ovlašćenja izricanja mera za povredu načela, standarda i pravila ovog kodeksa.

 

U okviru projekta Evropske unije "EU podrška politici zapošljavanja" koji realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju unapređenja politike zapošljavanja osetljivih društvenih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, realizovana su tokom novembra i decembra ove godine još dva ciklusa obuka za stručne radnike u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od 13. do 15. novembra 2019. godine teme tri izvedene trening sesije bile su: Timski rad, Prepoznavanje sindroma sagorevanja i mehanizmi zaštite i Procena funkcionalne efikasnosti osoba sa invaliditetom, dok je u periodu od 4. do 6. decembra 2019. godine održana je Obuka za pisanje projektnih predloga.

Realizovane obuke su deo komponente 4 navedenog projekta koja je usmerena na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja usluga profesionalne rehabilitacije u skladu sa evropskom praksom i najboljim interesima preduzeća i osoba sa invaliditetom.

 

Dobrica Ristić, direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo iz Kovina dobitnik je ovogodišnjeg priznanja za izuzetan doprinos na polju unapređenja socijalnog preduzetništva i položaja osoba sa invaliditetom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Priznanje je direktoru našeg preduzeća i članu Upravnog odbora UIPS-a uručio mr Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam na stručnoj Tribini "Lideri osobe sa invaliditetom mogućnosti za razvoj društvene zajednice" koja je održana 4. decembra 2019. godine u Novom Sadu, u organizaciji Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine i Sekretarijata za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine, a povodom obeležavanja 3. decembra -  Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Tokom trajanja 2. sajma J=DNAKI, 25. oktobra 2019. godine UIPS je predstavio rezultate sprovedenog istraživanja "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - mit ili činjenica".

O iskustvima u realizaciji mera i aktivnosti u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje na prezentaciji je govorila Biljana Jelenković Paspalj, načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dok je Sanja Batić Očovaj, doktor psiholoških nauka sa Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkotić u Novom Sadu predstavila uporedne rezultate obavljenog istraživanja.

UIPS je istraživanje realizovao uz stručnu podrđku Prof. dr Gordane Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u cilju razumevanja stavova stručnih radnika i direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, savetnika za zapošljavanje, direktora i zaposlenih na različitim pozicijama u preduzećima na otvorenom tržištu rada o radnim performansama osoba sa invaliditetom.

Ideja o istraživanju nastala je tokom realizacije programa "Usmerimo se na bitno" koji je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godine, a rezultati i izveštaj nastali su tokom realizacije programa "Veruj da možeš" koji je podržan od strane resornog ministarstva na ovogodišnjem Stalnom otvorenom konkursu, a koji UIPS realizuje u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo i udruženjem "Miris pozitivnog duha".

Prvog dana trajanja 2. sajma J=DNAKI, 23. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu u organizaciji UIPS-a održan je Otvoreni čas "Jedan naš radni dan" na kome su osobe sa invaliditetom i stručni radnici zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom slikovito prezentovali deo raznovrsnih, zahtevnih i složenih aktivnosti koje se realizuju u našim preduzećima u cilju sticanja znanja, veština i sposobnosti za obavljanje određenih poslova i radno-socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Branislav Malenčić, Slavica Lupul, Dragan Tegeltija, Valentina Rađenović i Dobrila Milosavljev iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lira" doo iz Kikinde su predstavili model intervjua koji se vodi prilikom zapošljavanja i koji ima za cilj usklađivanje mogućnosti i želja pojedinca sa radnim mestom i radnim procesom, kao i podsticaje za razvoj polivalentnosti i napredovanje na poslu osoba sa invaliditetom. Takođe su predstavili i rezultate istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih osoba sa invaliditetom radom u "Liri".

Katarina Milić iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Elmont" doo iz Niša je govorila na koji način pristupa svojoj ulozi stručnog radnika koji je istovremeno i osoba sa invaliditetom, dok nam je Ivana Prokopović, koja je slabovida osoba, predstavila svoju ljubav prema čitanju i pisanju romana naučne fantastike, što je publika pozdravila gromkim aplauzom.

Ljiljana Vuković, Dragoljub Tomić Lale i Ana Vučković iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca su nas podsetili koliko različitost može da bude podsticajna za razvoj inkluzivne sredine u kojoj se svi zaposleni dobro osećaju i mogu lično i profesionalno da napreduju. Na snažne emocije publike naišla je Laletova ispovest kako je stekao invaliditet kada je donirao bubreg svom sinu i Ljiljina hrabra odluka da kupi stan nakon dve godine rada u ovom preduzeću i započne svoj samostalni život.

Otvoreni čas je održan kao jedna od aktivnosti programa "Veruj da možeš" koji UIPS kao partner realizuje sa udruženjem Miris pozitivnog duha i preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Mak Di doo, a koji je dobio podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

 

Od 23. do 27. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu održava se 2. sajam J=DNAKI, čiji je cilj informisanje javnosti o aktivnostima koje u okviru svoje nadležnosti sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja radi unapređenja kvaliteta života svih građana i na kome UIPS i ove godine pored svog rada, predstavlja svih 57 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Pored UIPS-a na sajmu J=DNAKI predstavljaju se NOOIS, svih 34 Saveza i 543 lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, Republički Fond PIO, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Komora socijalne zaštite, Asocijacija centara za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporovoa, Inspektorat za rad i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Tokom trajanja manifestacije, u sredu 23. oktobra 2019. godine od 11.00 do 12.00 časova primeri dobre prakse u radu naših preduzeća biće predstavljeni na Otvorenom času "Jedan naš radni dan", dok će u petak 25. oktobra 2019. godine sa početkom u 19.00 časova biti predstavljeni rezultati istraživanja "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom mit ili činjenica".

Mi smo u hali 3A. Dobrodošli ste!

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service